امروزه استفاده از طرح های گرافیکی نه تنها از حیث زیباشناسی مورد توجه است، بلکه در دنیای تجارت،بازاریابی و برندسازی جایگاه ویژ ه ای دارد. بطوری که مهندسی گرافیک، در تبلیغات حرف اول را در عرصه بازاریابی و فروش بازی می کند. استفاده از طرح های گرافیکی منحصر به فرد می تواند جایگاه محصول را در میان مشتریان از مرزهای ملی به فراملی انتقال دهد بطوریکه امروزه بهترین زبان برای معرفی و بازاریابی محصولات طرح های گرافیکی می باشد.