ارسال ایمیل های تبلیغاتی یكی از بهترین و به صرفه ترین روش های تبلیغات در سطح شبكه جهانی اینترنت است. در این روش شركت ها قادر خواهند بود محصولات و خدمات خود را با كمترین هزینه به هزاران و حتی میلیون ها نفر در سرتاسر جهان معرفی نمایند. همچنین با توجه به نوع خدمات و محصولات می توان قشر خاصی از كاربران را برای معرفی محصولات انتخاب نمود و این خود دلیلی بر هدفمند بودن این شیوه تبلیغاتی است.